1. Заявление за издаване на дубликат
2. Описание на услугата и необходими документи

 1. Наименование на административната услуга – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на
  предучилищното и училищното образование
 2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. – Директор на институцията
 3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо
  информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за
  връзка, работно време- Администрация на съответната институция
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на
  индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
  Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай
  че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице
  подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
  Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената
  (ако е приложимо)
 5. Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
  – Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че
  оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати
  на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и
  свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на
  професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието
  и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
  – Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на
  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
  – Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно
  приложение № 2 от Наредба № 8.
  – След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за
  документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита
  степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и
  сканирани изображения.
 6. Начини на заявяване на услугата. – Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощни
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път – Услугата не се предоставя по електронен път
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. – Безсрочно
 9. Такси или цени. – Не се дължат
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
  услугата.

  • Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и
   професионалните колежи
  • Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи
  • Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за
   професионално обучение
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по
  предоставянето на услугата.

  • Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред
   Административния съд
 12. Начини на получаване на резултата от услугата.
  • Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез
   упълномощено лице срещу полагане на подпис.