Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2014-2015 година

З А П О В Е Д № РД09-1224/ 28.08.2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 14, т. 1 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета за учебната 2015 - 2016 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
О П Р Е Д Е Л Я М:
1.    Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май-юни
•       Български език и литература - 18 май 2016г., начало 08,00 ч.
•       Втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2016 г., начало 08,00 ч.
•      Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 01 юни 2016 г.
Сесия август-септември
•       Български език и литература - 29 август 2016 г., начало 08,00 ч.
•       Втори държавен зрелостен изпит - 30 август 2016 г., начало 08,00 ч.
•       Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август - 02 септември 2016 г.
2.     График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015 - 2016 година

 


Сесия май - юни

Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 05.02.2016 г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 12.02.2016 г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 19.02.2016 г.
Обобщаване на информацията, свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 26.02.2016 г.
Изпращане на обобщените предложения от ВУ и от РИО за оценители и на декларациите им до МОН до 04.03.2016 г.
Изпращане на предложения до МОН чрез РИО за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, и на декларациите на техническите лица до 04.03.2016 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 7.03.2016 г.-18.03.2016 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 21.03.2016 г.
Определяне на състава на националните комисии до 07.04.2016 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦКОКУО до 12.04.2016 г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 05.05.2016 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2016 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2016 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2016 г.
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 17.05.2016 г.
Оценяване на изпитните работи 19.05.2016 г.- 05.06.2016 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.06.2016 г.
 
 
Сесия август - септември
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 01.06.2016 г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 08.06.2016 г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 22.06.2016 г.
Обобщаване на информацията, свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 29.06.2016 г.
Изпращане на обобщените предложения за оценители от ВУ и от РИО и на декларациите им от всяка област до МОН до 02.07.2016 г.
Изпращане на предложения до МОН чрез РИО за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и на декларациите на техническите лица до 02.07.2016 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 04.07.2015 г. - 15.07.2016 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 18.07.2016 г.
Определяне на състава на националните комисии до 11.08.2016 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦКОКУО до 05.08.2016 г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 12.08.2016 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 25.08.2016 г.
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 26.08.2016 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 26.08.2016 г.
Оценяване на изпитните работи 30.08.2016 г.- 09.09.2016 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 12.09.2016 г.