Обява:

На основание чл. 98, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ,

 СОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, УЛ. “КЕМЕРА” № 27

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

ОБЕКТ

Площ,

кв.м.

Начална

мес. цена

Депозитна

вноска

 

 

 

 

1. Стоматологичен кабинет в СОУ “Найден Геров”, ул. “Кемера” № 27, гр. Пловдив, район „Източен”

 30,00 кв.м.

54,00 лв.

  5,40 лв.

Срок за наемане – 5 години от датата на сключване на договора за наем. Внасянето на депозита и заплащането на конкурсната документация се извършва до 16.00 часа на 18.01.2016 г. вкл. в касата на СОУ “Найден Геров”, гр. Пловдив, район “Източен”, ул. “Кемера” № 27. Цената на конкурсните книжа е 30 лева /невъзвращаеми/. Получаването на конкурсните книжа и подаване на предложенията/офертите става в канцеларията на СОУ “Найден Геров”, гр. Пловдив, район “Източен”, ул. “Кемера” № 27 до 16.00 ч. на 18.01.2016 г.  срещу документ за платена такса.

Конкурсът ще се проведе на 19.01.2016 г. /деветнадесети януари две хиляди и шестнадесета година/, от 12,00 часа в учителската стая на СОУ “Найден Геров”, гр. Пловдив, район “Източен”, ул. “Кемера” № 27.

Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел.: 032 632016; 032 635370

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в СОУ "Найден Геров" в гр. Пловдив".

 

Повече »