През учебната 2016/2017 година се наблюдаваше засилен интерес по проект "Ограмотяване на възрастни" - "Нов шанс за успех".

Проектът се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

От стотиците кандидати бяха избрани 60 човека, разпределени в четири групи.

След приключване на петмесечния курс и успешно положени финални изпити, обучаемите получават удостоверение за завършен IV клас. Този втори шанс им дава възможност да продължат своето образование в други форми на обучение и по-добри шансове за реализиране на пазара на труда.

      към статия и видео »

 

 

През учебната 2014година  СОУ „Найден Геров” участва в проект за ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Сформирани бяха четири групи с общо 60 обучаеми над 16 годишна възраст, които нямат завършен начален етап на основно образование.

Целта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотни и слабограмотни роми за общообразователна подготовка  и успешно участие на пазара на труда.

Обучаемите се включиха с желание и постигнаха окуражителни резултати.Те не само усвоиха знания и умения, но и развиха способността за самостоятелното им търсене и прилагане.

Като бонус много от обучаемите са родители на наши ученици и това ги прави подкрепяща и мотивираща среда, осъзнала, че образованието трябва да е  приоритет  в ценностната система.

 

 

 Повече »