Учебна 2017/2018 година

 

Средно училище „Найден  Геров“-  гр. Пловдив участва по проекта "Твоят час" с 26 групи за извънкласни дейности-7 групи за занимания по интереси и 19 групи с обучителни затруднения.
Проект
BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията и за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж‘, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

                                                                                   Снимки  »
Инструкция »
Отчети за провеждане на публични изяви   1 2 3 4 5 6


                                       Учебна 2016/2017 година

Средно училище „Найден Геров -  гр. Пловдив участва по проекта "Твоят час" с 60 групи за извънкласни дейности – 26 групи за занимания по интереси и 36 групи с обучителни затруднения.
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията и за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж‘, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Снимки  »