Училището за втора година участва в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”–Успех

 

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците  включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа това са ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия.

 

 Чрез специфичните извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности и като имаме предвид, че работим с деца от ромски произход в много голяма степен учителят трябва да бъде и актьор, за да може да привлече вниманието и интереса на децата. Тоест да предлагаме нещата по един по-атрактивен начин, за да можем да ги мотивираме те да проявят някакъв интерес.

 

Чрез извънкласните форми учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

 Да се осмисли свободното им време, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 

Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия)

В учебната 2012/2013г. се включиха 16 групи с общ брой 182 ученика като 6 от групите са в начален курс и 10 в среден и горен курс.

В разпределението на групите са включени две представителни изяви,като едната е междинна,а другата е крайна т.е. с нея приключва работа всяка една от групите.

Проектите,по които се работи в училищната сфера,оказват изключително добро влияние за изграждането и формирането на учениковия мироглед.Причините са от различно естество. На първо място е фактът,че те излизат от обхвата на учебната дейност и се съсредоточават в разнообразни извънкласни форми:спорт,туризъм,здравословен начин на живот,културно общуване,работа със съвременни технически средства,театър и др.

Учениците се дистанцират от рамките на задължителната учебна дейност и намират своето място според своите интереси и заложби.Мотивацията им е лична,желанието-налице, вседствие на което работят ползотворно е се радват на получените резултати. Уверяват се , че когато дейността е интересна и влагат в нея»сърце и ум»,то тя доставя удоволствие и удовлетвореност.Постепенно у тях се формират качества,които изграждат съвременната ученикова личност-дисциплинираност,отговорност,работа в екипност, постоянство, трудолюбие,любознателност и желание за лична изява.

От голямо значение при работата им в различни училищни проекти е и фактът,че участниците откриват у себе си неподозирани възможности и способности.Това,че са можещи,увеличава самочувствието им и ги подготвя по –добре за живота и възможностите,които се откриват пред тях.

Интересът от страна на учениците е огромен.С нетърпение очакват и посещават извънкласните форми дори и когато са болни.Отговорността у тях се повишава преди и по време  на междинните и крайните представителни изяви и в края на проекта изявиха желанието си за продължаване на участието си и през следващата учебна година.

В учебната 2013/2014г. се включиха 26 групи с общ брой 304 ученика като 8 от групите са в начален курс и 18 в среден и горен курс.

Всички очакват с нетърпение проекта да продължи и през тази учебна година.