СТРАТЕГИЯ

ЗА  

РАЗВИТИЕ

НА УЧИЛИЩЕТО

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

  І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СУ „НАЙДЕН     ГЕРОВ”

  Общи положения

 

Стратегията за развитие на СУ „Найден Геров” за периода 2016 – 2020 г. е насочена за създаване на условия за личностно развитие и реализиране на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Провеждане на училищна политика, където водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора. Превръщане на СУ„Найден Геров“ училище с съвременна и европейска визия. Включвайки се в образователни проекти и европейски програми, с дейности     обхващащи децата, учениците и техните родители.

Интегриране в образователната система на деца, ученици, младежи ( роми) е процес свързан с осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския език, за преодоляване на пропуски при овладяването на учебното съдържание и за съхраняване и развиване на културната идентичност в условията на интеркултурно образование на деца, ученици и младежи, за които българският език не е майчин.

Дейностите за интегриране в образователната система на деца, ученици и младежи са насочени към:

– допълнително обучение по български език;

– дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства;

– допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици;

осигуряване при необходимост психологическа подкрепа на ученици от етническите малцинства;

– насърчаване участието на родителите в образователния процес;

– работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;

Ангажираност на ръководството на СУ „Найден Геров” с постигането, планиранитето и резултатите от заложените дейности, при прозрачност и отчетност на управлението.

 

При последното преброяване 2021 година етническият състав на Република България се определя предимно от три основни групи:българи, турци и роми. Процентът на ромското население за страната е 4.7%. За област Пловдив процентът на ромското население е 4.9%, което е над средното, град Пловдив е един от градовете с най-голям процент ромско население 31%, което оказва влияние върху икономическия профил на града и до задълбочаване на основни социални проблеми и увеличаване на безработицата, която засяга над 85% от ромското население. Основна причина за тази безработица е ниският образователен статус – начално и основно образование. Решаването на тези задачи води началото си от промяна в отношението към образованието сред ромската общност. Основите на тази промяна се поставят в училището, като образователна и възпитателна институция. Училището трябва да подпомогне процеса на образователна и социална интеграция на учениците и родителите от етническите малцинства. Основавайки се изцяло на принципа на недискриминацията, равенството между различните етноси.     СУ „Найден Геров” работи основно с деца самоопределящи своя етнически произход като ромски /над 80%/ и турски.

                     За учебната 2015/2016 година СУ „Н. Геров” работи по стандртния учебен план на СУ, учебен план за ПТУ след 6-ти завършен клас и учебен план 9-12 клас с профил „Спорт”. Във връзка със заявените желания от възрастни жители на квартала, бе     сформирана и една паралелка с прием след 7 клас, задочна форма на обучение – 35 ученика. На самостоятелна форма на обучение бяха записани 164 ученика. Това даде възможност на значителна група лица от малцинството на квартал Столипиново да повишат степентта си на образование. Това смятаме за успешна училищна политика, защото по-голямата част от тях са родители на наши ученици и се надяваме, че формираме в тях положително отношение към учебния процес.

В училището се обучаваха 1276 ученици, разпределени в 48 паралелки, 4 подготвителни   и 7 полуинтернатни групи . Акцентът в работата на педагогическия колектив     бе насочен към утвърждаване на СУ “Найден Геров” като водещо учебно заведение в кв. “Столипиново” и изграждане на интелегенция сред малцинствените групи в района:

-увеличаване броя на успешно завършилите ученици в отделните училищни степени /начално образование, основно образование, професионална квалификация, образование/;

-успешна реализация на образователни проекти за     приобщаване на децата и развитие на индивидуалните способности и наклонности;

-взаимодействие с неправителствени организации В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес /УВП .

                 

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал;

– Успешна реализация на план-приема на ученици;

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети;

– Съвместна работа по проекти на учители и ученици;

– ефективна управленска дейност;

 

 

 

– Предоставяне на качествено образование;

– Включване на учителите в различни форми на квалификация;

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

– Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи;

– Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство;

– Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Недостатъчен брой класни стаи;

– недостатъчно владеене на български език при постъпване в първи клас;

– липса на методически инструментариум за намаляване на стреса и осигуряване на плавен преход       от майчиния към овладяване на официалния език;

-недостатъчно ефективно сътрудничество на институциите с родители и привличането им като партньори в провеждането на интеграционните политики;

 

– Недостиг на финансиране;

– Намаляване на броя на учениците;

– Намаляване на мотивацията за учене у учениците;

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ « НАЙДЕН     ГЕРОВ» ДО 2020 ГОДИНА

  МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

Цели:

 

Осигуряване на равен достъп, на децата и учениците от етническите малцинства до качествено образование;

Ориентираност към интереса и мотивацията на детето и ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението;

Формиране на толерантност и уважение у учениците към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

Повишаване на качеството на образованието и намаляване броя на ранно отпадналите от училище ученици;

Създаване на допълнителни условия за усвояване на българския език, за деца и ученици, за които той не е майчин език;

Изграждане на по-голям интерес и мотивация за по – нататъшното обучение на учениците, чрез въвеждане на иновационни методи на работа;

Подобряване на езиковите и културологическите знания и умения на учениците;

Задълбочаване възможностите за пълноценна социализация и интеграция на учениците и родителите;

Повишаване знанията и уменията на родителите за работа с децата в къщи;

Поставяне основите на пълноценна интеграция и социализация на децата, учениците и родителите от етническите малцинства;

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата, учениците и родителите от етническите малцинства.    

 

Изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна представа за изконните човешки добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходима за успешната им адапт4ация към изискванията на следващите образователни степени, креативни в променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Прилагане на иновационни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи се и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността в съвременния свят.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

Утвърждаване на СУ „Найден Геров“ като конкурентоспособно учебно заведение на територията на Столипиново

Утвърждаване на СУ „Найден Геров”, съвременно и модерно училище с европейска визия, чрез работа по европейски проекти и национални програми

Училище, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум;

Обособяването на педагогическия персонал като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света

Да бъдем приети като училище, в което детето е висша ценност и развитието му се гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички закони, касаещи обществото като цяло и училището в частност и в неразривна връзка с неговото семейство.

Училище даващо подготовка на възпитаниците, с която те да са конкурентно способни на пазара на труда

 

Училището ще се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност

-Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

-Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 

-Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище; осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.
 –Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците.Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специфични образователни потребности.   

-Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището    

 – Взаимодействие с родителската общност , сътрудничество и активни връзки с общественост     и НПО.         

   – Подобрения във външната и вътрешна среда на училището      

Участие в национални и европейски програми и проекти     

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност, в отговорна и активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

– Използване на различни форми за мотивиране     и квалифициране на персонала.

-Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

– Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.

– Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

– Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

– Използване на различни форми за мотивиране     и квалифициране на персонала.

– Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 • Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на законите и подзаконовите нормативни актове
 • Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани страни
 • Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, другите държавни институции и гражданското общество, на учителите и родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 • Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите – значимостта на проблема предполага висока степен на информираност на обществото
 • Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на стратегическите цели
 • Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати
 • Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за предотвратяване на възможни рискове за осъществяване на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 • Отчетност, мониторинг и контрол на реализацията на целия процес на образователна интеграция, включваща в себе си анализ и оценка на постигнатите резултати
 • Иновативност – разработване на нови подходи за равен достъп до качествено образование и успешна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от Училищното настоятелство.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА.

В изпълнение на Стратегическа цел: Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

 1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците от етническите малцинства.
 2. Осигуряване на ефективен координационен механизъм между заинтересованите страни за провеждане на успешни интеграционни политики.
 3. Изграждане на електронна платформа за набиране и популяризиране на добър опит по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
 4. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.
 5. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.
 6. Реализиране на общинско равнище на планове за поетапна десегрегация, основани върху анализ на образователните потребности и обществените нагласи, осигурени с целево финансиране и обвързани с конкретни срокове и отговорни институции.
 7. Включване в общинските планове за интеграция на етническите малцинства на мерки, насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според спецификата на населеното място.

В изпълнение на Стратегическа цел : Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.

 1. Максимален обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение и училищно образование.
 2. Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система.
 3. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.
 4. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
 5. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
 6. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.
 7. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 8. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.
 9. Специализирана работа за мотивиране на учениците от уязвимите етнически малцинства в гимназиалната степен за продължаване на образование във висшите училища.

В изпълнение на Стратегическа цел : Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система

 1. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места.
 2. Включване на проблематиката на интеркултурното образование с цел усвояване на знания за културното разнообразие и придобиването на умения за работа в мултикултурна среда като компоненти на учебните планове и учебните програми (задължителни, избираеми, факултативни дисциплини) за всички специалности, които подготвят педагогически специалисти.
 3. Включване на децата и учениците в общата интеграционна образователна политика чрез подходящи форми на интеркултурно образование.
 4. Повишаване обхвата на заинтересованите страни, които познават и прилагат натрупания опит при осъществяване на проекти за работа в мултикултурна среда.
 5. Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите общности във факултативни дисциплини.
 6. Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и прилагане на успешни подходи за работа в мултикултурна образователна среда.

В изпълнение на Стратегическа цел : Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.                                                                 

 1. Разработване на празничен календар с изяви на ученици от различните етноси в плана за дейността на училището за съответната учебна година.
 2. Разпространение на добри практики за запазване и популяризиране на културните традиции на етническите общности чрез съвременни технологии.
 3. Прилагане на разнообразни практики, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

В изпълнение на Стратегическа цел : Разработване и кандидатстване по различни национални и европейски проекти и програми.

1.Подготовка за кандидатстване по предстоящи за отваряне или отворени за кандидатстване образователни програми:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020 г.

ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА ДЕЦА

ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

Фондация „Америка за България“ подкрепя усилията за подобряване на учебните програми с разнообразие от проекти, които пренасят най-доброто от американските методи на преподаване в българските класни стаи чрез въвеждане на нови образователни инструменти и техники. Фондацията работи за подобряване на образователния процес чрез модернизиране на учебните кабинети и въвеждане на нови технологии в класните стаи. Чрез развитието на езикови и научни лаборатории, ние допълваме теоретичното обучение с практически познания.

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ /АМАЛИПЕ/

Мисията на Център „Амалипе“ е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й  участие и равен достъп до;

Ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА(ЦОИДУЕМ)

ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Подпомага дейности с цел привличане на родителите

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО       

Приоритетно направление I.

 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

 

ЦЕЛИ: 

 1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 3. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, проектна работа ).

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика). Изграждане на активен речников и понятиен апарат.
 3. Създаване на условия за изяви на  учениците и допълнителна работата с ученици със специфични образователни потребности и ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

4.Откриване на нови професионални паралелки,за привличане на

по-голям брой ученици,задържането им в училище и професионална реализация.

 1. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. .
 2. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на учениците.
 3. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
 4. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
 5. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 6. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост; включването им в полуинтернатни групи;
 7. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 8. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
 9. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 10. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището.
 11. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 12.     Развиване на извънкласни форми на обучение – клубове по интереси – за оползотворяване на свободното време на учениците.

 

Приоритетно направление ІІ.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 

 

Цели: 

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.
 2. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане. 
 3.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 4. Въвеждане на нови форми на обучение.

 

 

Действия: 

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 6. Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
 7. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.
 8.     Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.
 9. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 10.     Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
 11. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.
 12. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН, относно учене през целия живот.
 13. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, и неправителствени организации.
 14. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

 

Приоритетно направление ІІІ.

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище;             осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

Цели: 

 1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 2. Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 4. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.
 5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите 
 6. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището
 7. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
 8. Развиване форми на ученическо самоуправление.

 

Действия:  

 1. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в спортни и културни мероприятия / участие на вокалните     групи в наши и международни конкурси /.
 2. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 3. Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 4. Организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност
 5. Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 6. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
 7. Участие в културните празници на районно и градско ниво.
 8. Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
 9. Ефективно работещи клубове по интереси / извънкласни дейности.    
 10. Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от преподавателите.

 

Приоритетно направление ІV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците.Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специфични образователни потребности.   

 

 

 

Цели:

 1. Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 2. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
 3. Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
 4. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.

 

Действия:

 1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии.
 2. Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в избираеми, факултативни дисциплини .
 3. Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 4. Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на двете сгради, класни и административни стаи и кабинети на училището.
 5. Организиране на „зелени“ училища/тематични екскурзии за опознаване на етнокултурите/.
 6. Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 7. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен   и комуникационен достъп в училището.
 8. За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

 

Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището    

 

Цели: 

 1. Реализиране на планове за закрила здравето и безопасността на децата и младежите
 2. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 3. Създаване на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    

 

Действия: 

 1. Стриктно спазване системата на дежурство в училище.
 2. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта – постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 3. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 4. Изготвяне и реализиране на здравно – образователна програма
 5. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар).
 6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 7. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 8. Адекватно здравно обслужване в училището.
 9. Осигуряване на условия за ученическо хранене.
 10. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
 11. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
 12. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.

13.Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.

 1. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.
 2. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

16.Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.

 1. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

 

 

 

Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност , сътрудничество и активни връзки с общественост и     НПО.         

 

ЦEЛИ 

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 4. Преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

 

ДЕЙСТВИЯ 

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации
 2. Повишаване на уменията за работа с родители
 3. Поддържане и актуализиране на информацията с данните и координатите за връзка с ученика и неговите родители
 4. Изпълнение на Правилника за дейността на училището и План за намаляване на безпричинните отсъствия
 5. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 6. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 7. Класните ръководители и преподаватели периодично и ще организират посещения по домовете за своевременно предоставяне на информация :

за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

за спазването на училищната дисциплина;

уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

за посещаемостта на учебните часове от учениците;

за отсъствията на ученика от учебни часове,

когато започне процедура за налагане на наказание;

консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9.Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

да участват в родителските срещи;

да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

да участват в училищното настоятелство;

да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;

присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

 

 

 

 

 

Приоритетно направление VII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището      

 

ЦЕЛИ 

 1. Създаване на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 3. Естетизация на околната среда.
 4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, подобряване на учебната материална база.    

 

ДЕЙСТВИЯ 

А. Подобрения във външната среда:

 1. Физкултурен салон в сградата на ул. „ Възход” № 26
 2. Столова – / помещение за хранене / в сградата на ул. „ Възход” № 26

Б. Подобрения във вътрешната среда:

   Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват   обучението и развитието на преподавателите и ефективността на   администрацията. Развитието и съчетаването  на традиционните  добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

 1. Въвеждане на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и чужди езици).   
 2. Оборудване на класните стаи и компютърните кабинети с мултимедия.
 3. 100% покриване на сградите с Wi – Fi     достъп на глобалната мрежа.

4.Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Училището се финансира на 100% от собствени средства.

Дейност

 

финансиране срок отговорници
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

2. Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети.

 

 

Делегиран бюджет и НП и евро фондове постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

3. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет и дарения, НП и евро фондове

 

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

4. Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет НП и евро фондове и общинско финансиране постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

5. Изграждане на физкултурен салон в сградата на

„ Взход” 26

НП и евро фондове и общинско финансиране постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

6. Изграждане на нов учебен корпус с цел разширяване на така необходимата материална база, преминаване на едносменно целодневно обучение. Осигуряване на зали за работа по интереси и кабинети за индивидуална работа с ученици и родители. НП и евро фондове и общинско финансиране постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

7. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

 

Делегиран бюджет, синдикати, община

НП и евро фондове

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

8. Разработване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

9. Продължаване на работата по програми „Училищен плод“. НП за приобщаване на децата от уязвимите групи. Национални програми постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

10. Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, Национални програми постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

11. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

 

Делегиран бюджет НП и евро фондове и дарения постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

12. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др. Делегиран бюджет,

НП и евро фондове и общинско финансиране.

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

13. Изграждане на столова в сградата       на «Възход» 26 Делегиран бюджет,

НП и евро фондове и общинско финансиране.

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

14. Перманентно подобряване и осъвременяване на МТБ. Въвеждане на ИКТ в обучението.Овладяване на професионални знания. Делегиран бюджет,

НП и евро фондове

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител

15 Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия. Делегиран бюджет,

НП и евро фондове

постоянен Дирекгор

Зам.- директори

Гл. счетоводител